אלו הן הנסקלין – סנהדרין נג א

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נג עמוד א

משנה. אלו הן הנסקלין: הבא על האם, ועל אשת האב, ועל הכלה, ועל הזכור, ועל הבהמה, והאשה המביאה את הבהמה, והמגדף, והעובד עבודה זרה, והנותן מזרעו למולך, ובעל אוב וידעוני, והמחלל את השבת, והמקלל אביו ואמו, והבא על נערה המאורסה, והמסית, והמדיח, והמכשף, ובן סורר ומורה. הבא על האם – חייב עליה משום אם ומשום אשת אב, רבי יהודה אומר: אינו חייב אלא משום האם בלבד. הבא על אשת אב חייב משום אשת אב ומשום אשת איש, בין בחיי אביו בין לאחר מיתת אביו, בין מן האירוסין בין מן הנישואין. הבא על כלתו – חייב עליה משום כלתו, ומשום אשת איש, בין בחיי בנו בין לאחר מיתת בנו, בין מן האירוסין בין מן הנישואין.

Facebook
Twitter
LinkedIn