אלו הן הנשרפין – סנהדרין עה א

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עה עמוד א

ואלו הן הנשרפין: הבא על אשה ובתה, ובת כהן שזנתה. יש בכלל אשה ובתה בתו, ובת בתו, ובת בנו, ובת אשתו, ובת בתה, ובת בנה, חמותו, ואם חמותו, ואם חמיו

Facebook
Twitter
LinkedIn