ארון אינו מן המדה – מגילה י ב

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף י עמוד ב

אמר רבי לוי: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו: מקום ארון אינו מן המדה.

תניא נמי הכי: ארון שעשה משה יש לו עשר אמות לכל רוח, וכתיב ולפני הדביר עשרים אמה ארך, וכתיב כנף הכרוב האחד עשר אמות וכנף הכרוב האחד עשר אמות,

ארון גופיה היכא הוה קאי?

אלא לאו שמע מינה: בנס היה עומד.

יש סוגיה מקבילה במסכת יומא. (יומא כא עמוד א), שם נאמר שהכרובים בנס היו עומדים…

הארון עומד בנס, הכרובים עומדים בנס – האם משהו מכל זה קיים בכלל בעיני חכמי הבבלי ? כל המערכת הגשמית של ארון וכרובים  שנתקבעה  בזכרון הקולקטיבי כל כך חזק, מעורערת כאן, מכל הכיוונים. הארון והכרובים עומדים בנס. 

הנס חזק מכל.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn