ביצה שנולדה בשבת – ביצה – ד א

תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ד עמוד א

אחת ביצה שנולדה בשבת ואחת ביצה שנולדה ביום טוב – אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את הכלי, ולא לסמוך בה כרעי המטה
מוזר כל כך – לסמוך בה את כרעי המיטה? אולי מדובר בביצה של בת יענה?
ובכן, גם המאירי הפרשן מפרובנס במאה ה 12 תהה על כך ויש לו הסבר מקסים.
בית הבחירה למאירי מסכת ביצה דף ג עמוד ב

ויראה לפרש במטה זו שהוא כלי ששוליו עגולים ומשתמשים בו בסעודתם והוא צר וארוך כעין מטה ונוטלין אותו בשפת השולחן מלא מים ומזומן להם לנטילת ידים שבין מאכל למאכל ומתוך ששוליו עגולים אין צריך להגביהו כדי ליטול אלא שמ"מ הוא צריך לסמכו באיזה דבר בצדדיו שלא יפלו מן המים על השולחן ….

Facebook
Twitter
LinkedIn