דג קטן – ביצה כב א

תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כא עמוד ב

אמר רב הונא: מי שלא הניח עירובי תבשילין אופין לו פת אחת, ומבשלין לו קדרה אחת, ומדליקין לו את הנר. משום רבי יצחק אמרו: אף צולין לו דג קטן.

פת של לחם,קדרה אחת, (בלבד!) נר – שלא ישב בחושך. ואף צולין לו דג קטן. המינימום בתוספת דג קטן. חס וחלילה לא דג גדול.

Facebook
Twitter
LinkedIn