היודע לשמור את ידיו – סוכה מב א

http://gmaranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15282

 

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מב עמוד א

היודע לשמור גופו – אוכלין על גופו טהרות, לשמור את ידיו – אוכלין על ידיו טהרות. … היודע לפרוס כפיו חולקין לו תרומה בבית הגרנות. 

טומאה וטהרה – מושגים קשים ומבלבלים. ישויות לא רציונליות שמלוות את חיינו גם כמטפורות.

והידיעה – לימוד והכוונה במה נוגעים ובמה לא נוגעים. ולא מדובר כלל בנקיון ובחיידקים.  טרם המציאו את המיקרוסקופ.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn