הכרם של רבי אליעזר – ביצה ה א

תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ה עמוד א

כרם רבעי היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד בצד כפר טבי, ובקש להפקירו לעניים. אמרו לו תלמידיו: רבי! כבר נמנו עליך חבריך והתירוהו. מאן חבריך – רבן יוחנן בן זכאי.

הסבר הרב שטיינזלץ: כרם רבעי היה לו לר' אליעזר בן הורקנוס, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, בין לוד לירושלים, במזרחה של לוד בצד כפר טבי, והיה איפוא בתוך תחום ירושלים לענין זה. וקשה היה לר' אליעזר לטרוח ולהביא פירות אלה עצמם לירושלים (שהיה זה כבר לאחר חורבן הבית) אז בשביל מה להביא פירות לירושלים? איזה הסבר מוזר. לדעתי , לא קשה. אלא – בלתי אפשרי. או שמא מדובר עוד בזמן הבית? מדוע שטיינזלץ בוחר לומר זאת ? בעקבות רש"י כמובן…
"ובקש להפקירו לעניים" – שלהם יהא כדאי לטרוח ולהעלות את הפירות לירושלים ולאוכלם שם. אמרו לו תלמידיו: רבי אין אתה צריך לכך, כי כבר נמנו עליך חבריך והתירוהו שכבר נמנו חברי הסנהדרין בענין זה, והתירו לפדות כרם רבעי ולהעלות את דמיו לירושלים אפילו בסמוך לירושלים, משום שאחר חורבן הבית אין עוד טעם לתקנה זו, שהרי מאחר שחרבה שוב אין סיבה לעטר את שווקיה.

Facebook
Twitter
LinkedIn