השוחט חיה ועוף ביום טוב – ביצה ט ב

תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ט עמוד ב

השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים: יחפור בדקר ויכסה, ובית הלל אומרים: לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn