חלוצה פסולה – יבמות נא ב

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף נא עמוד ב

אמר רבה בר רב הונא אמר רב: חליצה פסולה – צריכה לחזור על כל האחין!  (יבמות נא ב)

שאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אם חלץ אחד מן האחים את היבמה חֲלִיצָה פְּסוּלָה צְרִיכָה היבמה לַחֲזוֹר עַל כָּל שאר הָאַחִין עד שיחלוץ לה אחד מהם כדין, משום שהיבמה זקוקה לכל האחים (שטיינזלץ)

כמובן שהתייחסתי לקטע מתוך הדיון  התלמודי העוסק בשתי יבמות שנפלו ליבם אחד. או בשני יבמים ויבמה אחת. 
וחשבתי על אותה יבמה שלבעלה כמה אחים,  כנראה פנויים, ועכשיו אחרי שהשתחררה מהזיקה אליו, או לכולם!!!… היא צריכה שוב לחזור אל האחים  – הפנויים – (?) כי היה פסול בחליצה, ולעבור שוב טקס שחרור/חליצה כלשהוא – מאחד מהם.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn