לא הביאו ספר תורה – סוכה טז ב

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף טז עמוד ב

פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מערב שבת, למחר פירסו סדינין על גבי העמודים והביאו ספר תורה, וקראו בו. פירסו סלקא דעתך מהיכן הביאום בשבת? = מה עולה על דעתך שהביאו עמודים ופרסו סדינים בשבת !!!

אלא: מצאו סדינין פרוסים על גבי העמודים, והביאו ספר תורה וקראו בו.

ממש נס.

פתאום נבנתה סוכת תורה. מעשה שקרה בציפורי.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn