להשקות שדה שחרבה – מועד קטן ב א

תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף ב עמוד א

מעיין היוצא בתחילה משקין ממנו אפילו שדה בית הבעל, דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר: אין משקין אלא שדה בית השלחין שחרבה.

רבי אלעזר בן עזריה אומר: לא כך ולא כך. יתר על כן אמר רבי יהודה: לא יפנה אדם אמת המים וישקה לגינתו ולחורבתו בחולו של מועד.

ועכשיו – שאלה נוקבת שמעלה הגמרא: 

מאי חרבה? אילימא חרבה ממש – למה לי דמשקי לה? – אם חרבה השדה, למה להשקות אותה?

וודאי שיש תקנה לשדה שחרבה אומרים רבי מאיר ורבי יהודה – תקנה ותקווה.

ובעצם , גם רבי אלעזר בן עזריה מסכים איתם , והוא לומד זאת מדברי רבי יהודה המדבר בנשימה אחת על גינתו וחורבתו של אדם.

להשקות גינה , אני מבינה.

אבל להשקות חורבה?

 

Facebook
Twitter
LinkedIn