מי שנמצא בו פסול -יומא יט, א

תלמוד בבלי מסכת יומא דף יט עמוד א

לשכת הגזית – שם היה סנהדרין של ישראל יושבת ודנה את הכהנים, ומי שנמצא בו פסול היה לובש שחורים ומתעטף שחורים ויצא והלך לו, ושלא נמצא בו פסול – היה לובש לבנים ומתעטף לבנים ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn