מצא כלי ולפניו פירות – בבא מציעא כד ב

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כד עמוד ב

משנה. ואלו חייב להכריז: מצא פירות בכלי, … 

מקצתן בכלי ומקצתן על גבי קרקע, מקצתן בכיס ומקצתן על גבי קרקע – חייב להכריז. (בבלי בבא מציעא, כד ב)

 

מציאות ואבדות, כמה פרטים. התייחסות לכלי ולתוכן. איך משייכים חפצים, איך נותנים סימנים. ומתי לא חייבים להכריז.  מהו הפקר, מהו יאוש?

מילים שתחילת גילגולן על הלשון הלכתי לגמרי. והיום –  משמעותן כה מעובה ונרחבת.

 תחילת העבודה בכלי ריק העומד על מפת תחרה כמו אצל אימא.

ורק אחר כך הוספתי את הפירות .

Facebook
Twitter
LinkedIn