סנדל מצורע מוסגר – יבמות קג ב

אמר רב פפי משמיה דרבא: סנדל המוסגר לא תחלוץ בו, ואם חלצה – חליצתה כשרה,

סנדל המוחלט לא תחלוץ בו, ואם חלצה – חליצתה פסולה; 

רב פפא משמיה דרבא אמר: אחד סנדל המוסגר ואחד סנדל המוחלט – לא תחלוץ בו, ואם חלצה – חליצתה כשרה. (בבלי יבמות קג ב)

 יותר גרוע להיות יבמה לא חלוצה, מאשר יבום עם סנדל מצורע, או ספק מצורע.  אם כבר מגיע מצב של חליצה – והחליצה בוצעה. יש לאשר אותה ולשחרר את האלמנה.

כי הטומאה האמיתית היא ערלות לב ואטימות כלפי אותה אלמנה.  שמצבה דומה לאותו סנדל מוסגר – נתונה בהסגר של חוסר ודאות אם  תוכל להחלץ ולהיות חופשיה. 

ולכן החליצה שרירה וקיימת. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn