עקרות תורנית גברית – יבמות סד ב

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סד עמוד ב

והא אמרו ליה רבנן לר` אבא בר זבדא: נסיב איתתא ואוליד בני, ואמר להו: אי זכאי הוו לי מקמייתא! התם דחוי קא מדחי להו לרבנן, דר` אבא בר זבדא איעקר מפרקיה דרב הונא.
(= אמרו לו חכמים לר`אבא בר זבדא, שא אישה  והולד בנים…
ור` אבא בר זבדא נעשה עקר מפרקי הלימוד של רב הונא)

רב גידל איעקר מפרקיה דרב הונא. (=כנ"ל רב גידל)
רבי חלבו איעקר מפרקיה דרב הונא. (=כנ"ל רבי חלבו)
רב ששת איעקר מפרקיה דרב הונא.  (=כנ"ל רב ששת)
רב אחא בר יעקב אחדתיה סוסכינתא, תליוה בארזא דבי רב, ונפק מיניה כהוצא ירקא. (=את רב אחא בר יעקב אחזה סוסכינתא ,תלוהו בארז של בית רב ויצא ממנו משהו ירוק כמו עלה או ענף)
אמר רב אחא בר יעקב: שיתין סבי הוינא, וכולהו איעקור מפרקיה דרב הונא, לבר מאנא, דקיימי בנפשאי החכמה תחיה בעליה. (=ששים חכמים היינו ונעקרנו מפרקי הלימוד של רב הונא, חוץ ממני שקיימתי בעצמי את הפסוק `החכמה תחייה בעליה`)


ותרגום שטיינזלץ : 

ר` אַבָּא בַּר זַבְדָּא נעשה עקר מחמת דרשתו של רַב הוּנָא, שהיה מאריך בדרשותיו, ותלמידיו היו מתאפקים בחוזקה מהטלת מי רגליים כל משך הדרשה ודבר זה גרם להם לעֲקָרוּת. וכך גם רב גידל, ור` חלבו` ורב ששת – כולם נהיו עקרים מחמת דרשותיו של רב הונא…

את  רַב אַחָא בַּר יַעֲקב אחזה בו סוּסְכִינְתָא (מחלה מחמת עצירות השתן העשויה לגרום לעקרות),  – תלו אותו בארז שבבית רַב לשם רפואה ויצא ממנו כעלה תמר ירוק.  ונתרפא. (יבמות סד ב, בתרגום שטיינזלץ)

סיפורים מוזרים ביותר, שמסופרים בהקשר מעניין. ההקשר הוא עקרותם של האבות – לא של האמהות.   וכל זה בהקשר  למשנה :  נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה – אינו רשאי לבטל. 

לפי שטיינזלץ, ההולך בעיקבות הפרשנים, כל התלמידים מתאפקים ולא יוצאים להטיל מימיהם כי אינם רוצים להפסיד , או אולי אינם רוצים להעליב את רב הונא המכובד.
מעניין שכולם מאשימים אותו בעקרות. הסיפור יכול להתפרש ולהדרש כהאשמה בעקרות למדנית , אבל בחרתי דווקא לצייר את הרגליים, את הארז ואת ענף התמר. כאגדה מיתולגית מצחיקה וסתומה גם יחד. חשבתי מי רגליים ועל שתן ולכן הכתמים הצהובים….

מעניין שההקשר המשנאי המדבר על גירוש האישה העקרה, או  נישואין עם אישה נוספת  מעורר בחכמים את חרדת העקרות, והם קושרים זאת לשהייה ממושכת בבית המדרש; זה יכול להתחבר למערכת הספורים במסכת כתובות המזהירים מהתמכרות ללימוד, ונטישת הבית האישה והמשפחה.

 ומצרפת קישורית למאמר מאיר העיניים מאד, של ארי באגף הבלוגים של האתר שלנו… http://arzi.co.il/article.php?id=111

 ציירתי רק שלש דמויות – מדובר בהרבה יותר, כמובן.

Facebook
Twitter
LinkedIn