ערבה וניסוך המים – סוכה מד א

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מד עמוד א

עשר נטיעות, ערבה, וניסוך המים הלכה למשה מסיני!

Facebook
Twitter
LinkedIn