ערבה – סוכה מה א

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מה עמוד א

משנה. מצות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא. יורדין לשם ומלקטין משם מורביות של ערבה, ובאין וזוקפין אותן בצדי המזבח, וראשיהן כפופין על גבי המזבח.

Facebook
Twitter
LinkedIn