פגימתה של לבנה – ראש השנה כג ב

 

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כג עמוד ב

דאמר רבי יוחנן: מאי דכתיב המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו (איוב כה ב) – מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה, ולא פגימתה של קשת .

יש שלום במרומיו?

לפי רבי שמעון בן יוחאי – בירושלמי , יש שלום במרומיו. שלום מהותני, אינהרנטי, מים ואש חיים בשלום. 

תני רבי שמעון ב"י לפי שהרקיע של מים והכוכבים של אש והן דרים זה עם זה ואינן מזיקין זה את זה לפיכך עושה שלום במרומיו. 

ובארץ?

עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל 

ואמרו אמן.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn