תמיד של שחר – יומא לב ב

תלמוד בבלי מסכת יומא דף לב עמוד א

וחמש עבודות הן: תמיד של שחר בבגדי זהב, עבודת היום בבגדי לבן, אילו ואיל העם בבגדי זהב, כף ומחתה בבגדי לבן, תמיד של בין הערבים בבגדי זהב. 

 

הזהב והלבן – שני הצבעים השולטים בחמש העבודות.

Facebook
Twitter
LinkedIn