מכשפה לא תחיה -גיטין מה א | יונה ארזי

מכשפה לא תחיה?  מה זה או מה זאת מכשפה לפי המקרא, לעולם לא נדע.

הפרשנות הקדומה של חז"ל כבר יודעת להגיד ש`רוב כשפים בנשים`,  כאילו מתוך רצון להשיב על השאלה למה מכשפה ולא מכשף, (מכילתא דר` שמעון), המכילתא לא מתחמקת ולא מתנצלת. זה אותו רבי שמעון שאמר נשים דעתן קלה כך שהדרך סלולה לה בין קלות דעת (?) וכישוף.  הפסיקה של מדרש ההלכה היא שהכוונה גם לגברים מכשפים אבל בכל זאת , בגלל  שרוב כשפים בנשים נאמר מכשפה לא תחיה – א ב ל , `אין אנו יודעים  מה עונש המכשף`…תרגום יונתן – מרחיב באמת ל `עמי בני ישׂראל כל עושׂה כשפים לא תחיו`. כך שניתן לומר שיש מגמה לטשטש את לשון הנקבה של הפסוק.

ואז בא הרשב"ם  – לפי שדרך נשים מכשפניות לעשות מעשיהן בסתר במחבואות במערות כמו שמצינו בשמונים נשים באשקלון שתלה שמעון  [בן] שטח. לכן הוא אומר לא תחייה, לא תתיאש מלחקור אחריהם, לא תניחם לחיות על ידי עצלות אלא חקור אחריהן להורגן:

עד כדי כך.

אני נבוכה – האם לכתוב על שמעון בן שטח שתלה שמונים מכשפות באשקלון? או לספר את הסיפור התלמודי על אותן שתי בנות רב נחמן שהיו `בוחשות בקדרה` ?

ואני בוחרת בסיפור  על בנותיו של ר נחמן : (מתורגם ומקוצר)

בנותיו של רב נחמן בחשו קדרה (רותחת) בידיהן,  והרואה סובר שאין האור שולטת בהן שצדקניות הן וקשיא ליה לרב עילש …כך רש"י.

 היה הדבר קשה (לא מובן) לרב עיליש שהרי כתוב: (קהלת ז` כח) `אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי` והנה בנותיו של רב נחמן (יש להן יכולות פלאיות).

קרה המקרה שנפלו הן בשבי ונשבה אתן גם רב עיליש.

….

אמר: אלך ואראה את בנתיו של רב נחמן, אם שמרו על נאמנותן אשיב אותן.

אמר (עיליש): נשים, כל דבר שיש להן הן מספרות זו לזו בבית הכסא.

שמע אותן שאומרות: אלה (השובים שלנו) גברים, ואנשי נהרדעא (מקום מגוריהן) גברים. נאמר לשובים שלנו שירחיקו אותנו מכאן שלא יבואו הגברים שלנו וישחררו אותנו.

קם, ברח הוא ..לעיליש התרחש נס ועבר (את הנהר) במעבורת..

כאשר חזרו ובאו (הבנות) אמר עיליש: הבנות היו בוחשות קדירה בכשפים (בבלי גיטין מה א).

 על מה משוחחות הבנות ה`מכשפות` בבית הכסא ? על כך שהשובים שלהן מוצאים חן בעיניהן, ושלא כל כך מתחשק להן לחזור הביתה לנהרדעא.  מכאן שצדיקות גדולות הן אינן – והסיפור קושר את מכשפותן עם פריצותן המינית.   בסוף הסיפור לא כל כך ברור למי עיליש אמר  שהבנות היו בוחשות בקדרה בכשפים, האם לעצמו, או שמא העיד על כך שהן מכשפות כאשר בררו בקהילה/ בבית הדין אם  הן נטמאו ויכולות לחזור לבעליהן. וה`עין יעקב מוסיף – 
הֲווּ קָא בַּחְשָׁן קִידְרָא בִּכְשָׁפִים, היו בוחשות בקדירה בכשפים. וכך משפט זה סותר את החלק הראשון של הספור ובו "בוחשות בקדירה" – אינו מעשה כשפים, אלא מעיד על צדיקות. מסתבר לפי הספור שהבנות הן לא צדיקות כ"כ גדולות.  בנות רב נחמן מוקעות כאן כפרוצות ומכשפות – מעניין כלפי מי מובעת הביקורת כאן… ואכן , השל"ה מודיע כי אין עשן בלי אש וכי אבות אכלו בוסר ושיני בנות תקהינה…

 

Facebook
Twitter
LinkedIn