נועלין את המרחצאות – תענית יג א

תלמוד בבלי מסכת תענית דף יג עמוד א

אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא: כל שהוא משום אבל, כגון תשעה באב ואבל – אסור בין בחמין בין בצונן. כל שהוא משום תענוג, כגון תענית צבור – בחמין אסור, בצונן מותר. אמר רב אידי בר אבין: אף אנן נמי תנינא: ונועלין את המרחצאות. אמר ליה אביי: ואי בצונן אסור, סוכרין את הנהרות מבעי ליה למיתני? -…

 

מנהגי אבלות קשורים בתענית ציבור. ובהם איסור רחצה. אבל מבדילים בין תשעה באב שהוא ממש אבל ובין תענית ציבור שמתקיימת בשל סיבות שונות.  יש איזו קריצה בדיון הקטן הזה. הרי אי אפשר לסכור את הנהרות.

מתבקשת שאלה – איך אפשר לכפות הלכה, או מנהג. 

Facebook
Twitter
LinkedIn