קרעים שאינם מתאחים – מועד קטן כו א

תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כו עמוד א

אלו קרעין שאין מתאחין: הקורע על אביו, ועל אמו, ועל רבו שלימדו תורה, ועל נשיא, ועל אב בית דין, ועל שמועות הרעות, ועל ברכת השם, ועל ספר תורה שנשרף, ועל ערי יהודה, ועל המקדש, ועל ירושלים. וקורע על מקדש ומוסיף על ירושלים. אביו ואמו ורבו שלימדו תורה מנלן? דכתיב ואלישע ראה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. אבי אבי – זה אביו ואמו, רכב ישראל ופרשיו – זה רבו שלימדו תורה.

Facebook
Twitter
LinkedIn