עבודת מתנה – יומא כד א

תלמוד בבלי מסכת יומא דף כד עמוד א

אמר רב: ארבע עבודות זר חייב עליהן מיתה: זריקה, והקטרה, וניסוך המים, וניסוך היין. ולוי אמר: אף תרומת הדשן.

 מאי טעמא דרב – שכתוב ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבדת מתנה אתן את כהנתכם והזר הקרב יומת.

עבדת מתנה – ולא עבודת סילוק…

חכמים חולקים לגבי פעולת תרומת הדשן – שהיא פעולת סילוק ולא פעולת מתנה ולכן יש מצב שזר יכול לעשות אותה. לוי אומר שגם תרומת הדשן היא עבודה קדושה ואילו רב – טוען שהיא עבודת סילוק ולא מתנה ולכן הזר שיעשה אותה לא חייב מיתה.

הילדים שעומדים ליד המתקן סילוק הפולט רעלים מסוכנים – האם הם "זרים", ולכן חייבים מיתה?

Facebook
Twitter
LinkedIn