מן שירד מהשמים – יומא עו א

תלמוד בבלי מסכת יומא דף עו עמוד א

כבר היה רבי טרפון ורבי ישמעאל וזקנים יושבין ועוסקין בפרשת המן והיה רבי אלעזר המודעי יושב ביניהן. נענה רבי אלעזר המודעי ואמר: מן שירד להן לישראל היה גבוה ששים אמה

אמר לו רבי טרפון: מודעי! עד מתי אתה מגבב דברים ומביא עלינו?

אמר לו: רבי, מקרא אני דורש חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים וכי חמש עשרה אמה בעמק (חמש עשרה בשפלה) …

… וכי אי זה מדה מרובה, מדה טובה או מדת פורענות? הוי אומר: מדה טובה ממדת פורענות. במדת פורענות הוא אומר וארבת השמים נפתחו, במדה טובה הוא אומר ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר עליהם מן לאכל ודגן שמים נתן למו.

                                                                           *******************************

מדוע בדיון על המן נזכרת הפורענות?  

הדרשה הקושרת את המן עם המבול מבקשת לומר משהו – המן מומטר על בני ישראל כמו המבול שהומטר על העולם, ההמבול הוא גשם שהומטר במידה מרובה – ואז הטוב שבמים היורדים משמים הפך לאסון,

המן גם הוא ירד משמים. ונקרא בשם המקסים:"דגן שמים". מזון אלוהי.

 האל פתח את דלתי השמים – והעם מקבל מן, האל פותח את ארובות השמים והאנושות מושמדת.

אולי התלמוד מזהיר מבלבול  ומהתמכרות לשפע ומהשחתה – מהר מאד השפע יכול להפוך לאסון. 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn